U bevindt zich in de rubriek "Varia"

"Meerval Studiegroep Nederland misleidend"

Geacht bestuur van de Meerval Studiegroep Nederland, Ik heb kennisgenomen van uw uw website en heb daar commentaar op. Om te beginnen met de naamstelling; uw groep doet niet aan studie, maar is slechts geïnteresseerd in recreatievissen. De naam "Meerval Studiegroep Nederland" daarentegen impliceert echter iets totaal anders. “Belangengroep Meervalvissers” (of iets dergelijks) lijkt mij gepaster. Geen enkele vissoort is erbij gebaat dat er op wordt gevist, dus ook de meerval niet. Dit geldt zeker voor de meerval, aangezien die, helaas, zeldzaam is geworden.

Indien er bij de Meerval Studiegroep Nederland (MSG) wel serieuze kennis over meervallen aanwezig zou zijn, dan had u geweten dat het verdwijnen van de meerval eerder een klimatologische oorzaak heeft dan een zuiver biologische. De Nederlandse wateren bevatten voldoende vis om grote predatoren, zoals snoek en snoekbaars, ruimschoots van voedsel te voorzien. In dat opzicht zou de meerval ook niets tekort hoeven komen.

Daarnaast behoren meervallen tot de allersterkste vissoorten als het gaat om het tolereren van een slechte waterkwaliteit. Het enige probleem is dat meervallen zich het best in diep water voortplanten, bij een temperatuur die bij voorkeur boven de zestien graden ligt. En dergelijke omstandigheden treffen we in Nederland niet vaak aan, ook niet in de zomer. Dat is de enige reden waarom we hier niet zoveel meervallen zien. De meerval, lid van een familie die van alle visfamilies de grootste mondiale verspreiding kent, is, zoals gezegd, een sterk dier met een uitstekend aanpassingsvermogen. Ze komen dan ook wel degelijk in grote getale voor, maar daarvoor moet u dan wel naar het buitenland.

In dat opzicht zou de MSG zich dus beter bezig kunnen houden met het organiseren van trips naar het buitenland, omdat pogingen om de meervalstand in Nederland uit te breiden, gedoemd zijn te mislukken vanwege het bovengenoemde klimatologische probleem.

Er zijn in ons land overigens meer leden van de meervalfamilie aanwezig, iets waar niet iedereen van op de hoogte is. De Amerikaanse dwergmeerval is hiervan wel de bekendste, al heeft hij te kampen met hetzelfde probleem als de “gewone” meerval. De Amerikaanse Dwergmeerval is hier in de vorige eeuw geïntroduceerd. Hier is dus sprake van faunavervalsing. Nog steeds worden dergelijke vissen aangeboden door onbenullen van handelaren in tuin- en vijvercentra. Deze sukkels weten niet dat een dwergmeerval 45 centimeter kan worden en dan alles opvreet wat in zijn bek past, ook gewaardeerde koikarpers en goudvissen. De al even onbenullige vijvereigenaar vist de vraatzuchtige rover uit zijn vijver en dumpt deze vervolgens in een nabijgelegen sloot.

Het (in grote getale) uitzetten van welke meerval dan ook, zal uiteindelijk leiden tot een ecologische ramp. Een krachtige predator, zoals een meerval kan, zeker als zij met meerderen zijn, het visbestand in het betreffende water ernstig reduceren. Temeer daar een meerval, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een snoek, blijft vreten en schijnbaar geen of weinig tijd heeft voor de vertering van zijn voedsel. Het gevolg is dat het ecologisch evenwicht in elkaar zakt en daar is niemand bij gebaat.
Eerdere ervaringen met het op grote schaal uitzetten van roofvissen (Tilapia en dergelijke in Afrikaanse meren) hebben laten zien dat het ecologisch evenwicht inderdaad ernstig verstoord wordt en dat herstel jaren tijd vergt.

In navolging van bovenstaande lijkt het mij goed als de MSG haar naam en doelstellingen eens opnieuw aan een kritische beschouwing onderwerpt en in ieder geval een andere volgorde geeft, meervallen vangen kan pas nadat ze in grote getale voorhanden zijn, en niet omgekeerd.

Naar mijn idee zijn de pretenties nu toch iets te ambitieus. Een studiegroep dient aan studie te doen en een dergelijke kreet dient niet te dienen als gelikt klinkende dekmantel voor wat in feite een groep enthousiaste recreatievissers is. Mocht er toch sprake zijn van studie, dan geeft de website hier niet bepaald de indruk van.
Tenslotte: denk ook eens aan het belang van het dier in kwestie en het ecosysteem waarin hij leeft, niet alleen om uw eigen belang.

Uranium hexafluoride


Geachte Uranium hexafluoride,

Met enige verbazing heb ik kennisgenomen van uw commentaar op de MSG­website. Na het schrijven van mijn boek “Europese meerval in Nederland”, een jaar of vijf geleden, en de oprichting van de Meerval Studiegroep Nederland, vier jaar geleden, had ik vanuit de hoek van de natuurbescherming de nodige kritische noten verwacht. U bent echter de eerste! Voordat ik inhoudelijk op uw e-mail in ga, vraag ik u waar uw interesse voor en uw kennis over de meerval vandaan komen. U trekt namelijk fel van leer en lijkt daarbij niet bepaald gehinderd te worden door enige kennis van zaken.

De eerlijkheid gebiedt toe te geven dat de naam “Meerval Studiegroep Nederland” (MSG) de mensen die geen affiniteit met de hengelsport hebben, op het verkeerde been kan zetten. U moet echter begrijpen dat er in de hengelsport al jaren een Karperstudiegroep en een Snoekstudiegroep bestaat en dat wij, juist om misverstanden te voorkomen, voor de naam “Meerval Studiegroep Nederland” hebben gekozen. Iedere sportvissers die voor het eerst hoort van de Meerval Studiegroep Nederland, weet direct wat voor soort groep de Meervalstudiegroep is. Duidelijker kan ik, naar sportvissers toe, niet zijn. Voor leken is die link inderdaad bijna niet te leggen. Omdat onze naam binnen de hengelsportwereld behoorlijk gevestigd hebben, is een naamswijziging echter niet aan de orde. Overigens ontken ik dat de MSG geen onderzoek verricht naar de meerval. Ik vermoed dat er maar weinig mensen in Nederland zijn die meer over de meerval weten en nadenken dan ikzelf. Mijn kennis haal ik uit de beschikbare literatuur en doe ik op in de praktijk, tijdens het vissen. Het is niet zo dat wij de meerval alleen bestuderen voor zover het nodig is om ze te vangen. Onze interesse gaat verder. Het is in ons eigen belang dat het de meerval als soort goed gaat! Alleen de dieperliggende motieven verschillen met die van natuurbeschermers.

Uw opmerking dat geen enkele vissoort gebaat is bij de hengelsport, doet de hengelsport tekort. Een toenemende belangstelling voor een bepaalde vissoort binnen de hengelsport hoeft niet te leiden tot een aantasting van een populatie. Het tegendeel is soms zelfs het geval. Engeland bewijst dat een toenemende belangstelling voor meerval zelfs kan leiden tot een uitbreiding van de populatie (grotendeels door uitzetting).

Uit uw e-mail blijkt een grote angst voor uitzetten van uitheemse vissoorten. Omdat die een ecosysteem ernstig kunnen verstoren. De meerval in Nederland is echter inheems! De populatie in de Westeinderplassen en de aangrenzende Ringvaart is een restpopulatie van een veel grotere populatie die, door de eeuwen heen, door klimatologische veranderingen is ingekrompen. De reden dat deze populatie zich niet uitbreidt is dus niet dat het klimaat te wensen over Iaat, maar dat de aangrenzende wateren de mogelijkheden tot voortplanting niet bieden (door kanalisatie en cultivatie). Een verbeterde waterkwaliteit en een opvallende reeks warme zomers hebben er wel toe geleid dat de populatie “Haarlemmermeerval” de laatste jaren behoorlijk is aangesterkt. Het beeld van een zieltogende populatie meerval, die op het punt van uitsterven staat, klopt echt niet. De opmars van de Haarlemmermeerval is voor de MSG echter geen teken om er niet zuinig op te zijn. ledereen die MSG-lid wil worden, verklaart, met het invullen van zijn inschrijvingsformulier, dat hij elke gevangen meerval (in binnen- en buitenland) direct terug zal zetten in het water van herkomst. (In Nederland is iedereen daartoe overigens wettelijk verplicht.) Wie wij betrappen op het bewaren of meenemen van een meerval wordt onmiddellijk geroyeerd! Wij zijn tegen een verbod op het vissen op meerval omdat de controle onbegonnen werk is. Een mentaliteits- en gedragsverandering door goede voorlichting biedt meer kansen om de meerval tegen mishandeling door de mens te voorkomen.

Uw bewering dat meerval in diep water paait en daarvoor een (water)temperatuur nodig heeft van minimaal 16 graden, heeft mij zeer verbaasd. Ik kan u, uit eigen ervaring, mededelen dat meerval bij voorkeur in ondiep water paait en daarvoor een watertemperatuur nodig heeft van minimaal 18 graden!

U schrijft: “De MSG kan zich beter bezighouden met het organiseren van trips naar het buitenland.” Het mag duidelijk zijn dat u geen flauw benul heeft van waar wij mee bezig zijn, want het gros van de MSG-Ieden reist regelmatig af naar het buitenland (Frankrijk, Spanje, ltalië en Kazakstan) om daar op meerval te vissen. Over de Amerikaanse dwergmeerval zijn wij het, denk ik, volledig eens. Het visje hoort hier niet en richt alleen maar schade aan. Handelaren en vijverbezitters betitelen als onbenullen en sukkels, alleen omdat zij dit niet hebben bedacht, gaat de MSG echter te ver. De MSG kiest er voor om andere mensen, ondanks hun fouten en tekortkomingen, in hun waarde te laten.

Uw opmerking dat meerval “blijft vreten” heeft echter wel op mijn Iachspieren gewerkt. De spijsvertering van een meerval is afhankelijk van de watertemperatuur. In de winter houdt hij een winterslaap en vreet hij niet. Op jaarbasis eet een meerval van een pond of twintig zelfs niet meer dan een snoek van dat gewicht. Een meerval is dus niet onverzadigbaar. AIs dat waar was, dan zou het vangen van een meerval zo gemakkelijk zijn dat het niet leuk meer is. De laatste keer dat ik in de Franse Saône (bekend om zijn uitstekende meervalbestand) viste, heb ik elf dagen moeten zwoegen voor een aanbeet! Voor iemand die de MSG aanspreekt op een gebrek aan kennis, is een dergelijke tendentieuze opmerking een blunder van de bovenste plank. Omdat ik een discussie op basis van inhoudelijke argumenten met af en toe een plaagstootje wel kan waarderen, wil ik u toch bedanken voor uw commentaar.

Lucas van der Geest


Beste Lucas,

Na het lezen van het stukje van de Uranium hexafluoride Studiegroep wilde ik onmiddellijk stevig commentaar leveren, maar gelukkig was dit niet meer nodig omdat jij dat al op voortreffelijke wijze hebt gedaan.

Ik vind de MSG-website er fantastisch uit zien. Bijkomend voordeel is dat de pagina's allemaal lekker snel openen (mede omdat ik natuurlijk een hele goede, snelle computer heb...).

Norbert Bank